Aanbod kerken en organisaties

Kerk in Actie

Diaconieën doen belangrijk werk in het ondersteunen van mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Samen met hen ondersteunt Kerk in Actie mensen in armoede door concrete hulp te bieden, problemen te signaleren en deze aan te kaarten. Kerk in Actie verbindt diakenen met elkaar zodat zij kennis delen.

Kerk in Actie ondersteunt plaatselijke gemeenten in de aanpak van armoede. Een belangrijke drieslag hierbij is:

  1. Leg contact met de voedselbank en kijk hoe je elkaar kunt versterken
  2. Start – samen met andere kerken – een noodfonds
  3. Start SchuldHulpMaatje

Concrete projecten zijn het netwerk Kerk, Kinderen en Armoede, en het tweejaarlijkse Armoedeonderzoek. Daarnaast is Kerk in Actie actief rond belangenbehartiging en steunt zij lokale en regionale projecten in Nederland.

Op de website vind je meer informatie, en veel bruikbare downloads.

Diaconaal Steunpunt GKV/NGK

Het Diaconaal Steunpunt ondersteunt de diaconieën/diakenen van de GKv en NGK bij hun ambtswerk. Het DS is van en voor diakenen.

Het Diaconaal Steunpunt geeft advies, biedt toerusting, ontwikkelt beleid en maakt diaconaal materiaal beschikbaar. De meeste informatie wordt via de hierboven genoemde website uitgewisseld. Ook zijn er regelmatig informatie-bijeenkomsten in het land. In het bijzonder voor diakenen van de GKv en NGK. Steeds meer ook in samenwerking met de CGK.

Op de website vind je veel materiaal dat door of met diakenen is ontwikkeld.

Diaconaal Bureau CGK

Het Diaconaal Bureau van de CGK ondersteunt de diaconieën van haar plaatselijke kerken.

  • Diverse materialen en informatie over projecten die gesteund worden, zijn te vinden op de website
  • Er zijn vergaderopeningen beschikbaar
  • Evenals een videocursus die samen met de GKv en NGK is ontwikkeld voor diakenen: ‘Bloeiend Diaconaat’
  • Je kunt je aanmelden voor een digitale nieuwsbrief waardoor je regelmatig geïnformeerd wordt over nieuwe ontwikkelingen en landelijke of regionale bijeenkomsten

Missie Nederland

Missie Nederland wil de kerk bewegen om de missie van Jezus uit te leven in wijk en wereld. Het is een platform van mensen, kerken en organisaties die de (lokale) kerk uitnodigen, uitdagen en toerusten om in beweging te komen voor Gods missie.

Missie Nederland organiseert diverse events en activiteiten, ontwikkelt materialen en geeft o.a. IDEAZ uit. Meer informatie is te vinden op de website.

Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB)

Het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad bestaat uit een overleg van de diaconale stafmedewerkers en gedelegeerden van de R.-K. bisdommen, aangevuld met de directeuren of stafmedewerkers van landelijke organisaties, die bezig zijn met diaconie en parochie.

Het LKDB is tevens de redactie van het tijdschrift Diakonie & Parochie. Het LKDB wisselt ervaringen rond diaconie uit, zoals gaande binnen de bisdommen, stemt informatie op elkaar af, ondersteunt parochies en Parochiële Caritas Instellingen met bewustwording, educatie en toerusting rond diaconie en caritas en coördineert waar mogelijk in het vervullen van landelijke projecten en activiteiten, die diaconaal van belang zijn.

Binnen de Diaconale Alliantie is het LKDB een van de partners en mede verantwoordelijk voor het communicatie-platform. Daarnaast is het LKDB een belangrijke partner voor SchuldHulpMaatje (een vrijwilligers-organisatie voor hulp aan mensen met (dreigende) schulden) en is het LKDB vertegenwoordigd in het bestuur van SchuldHulpMaatje.

Encour

Encour richt zich uitsluitend op het trainen van anderen, die in hun eigen plaatselijke gemeente of in hun organisatie aan de slag willen met het thema ¨bijbels omgaan met geld¨. Via instructieavonden en train-de-trainer activiteiten wil zij graag anderen met kennis, ervaringen en materialen voeden zodat zij op hun eigen wijze in hun eigen context het thema op de best passende manier aan de orde kunnen gaan stellen. Iedereen die iets met dit thema wil kan zich aanmelden en zal ondersteund worden.

We zien om ons heen dat ieder mens op zoek is naar levensgeluk maar dat niet altijd bereikt. Dit kan veroorzaakt worden doordat steeds meer mensen zich opgejaagd (‘gebonden’) voelen door de druk van financiële zorgen/onzekerheid, de wens naar meer (geld) en prestatiedruk (in werk en bezit). Dit draagt bij aan individualisme en egoïsme en gaat ten koste van levensgeluk en de relatie met onze medemens. Ook ontbreken regelmatig de middelen om de dromen die mensen wel hebben te verwezenlijken. Dit kan financiële onrust geven. Een van de mogelijke oorzaken is dat geld, werk en tijd doelen in zichzelf zijn geworden in plaats van middelen die bijdragen aan ons levensgeluk.

We geloven dat Jezus ons leert en inspireert om ons vertrouwen in alles, dus ook met ons geld, werk en tijd, op God te stellen en dat dit ons bevrijdt van prestatiedruk, (financiële) zorgen en onzekerheid. Dat geeft financiële rust.

Daarom willen wij samen met anderen de bijbelse wijsheden over de dagelijkse omgang met ons geld (verdienen en besteden) ontdekken, toepassen en doorgeven.

 

Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE)

De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) is een landelijk opererend kerkgenootschap waar 120 gemeenten, 200 predikanten en andere geestelijke werkers bij aangesloten zijn. De VPE is verbonden aan de World Assemblies of God Fellowship, waarbij meer dan 360.000 gemeenten zijn aangesloten met zo’n 67 miljoen leden wereldwijd (Bron: www.ag.org).

Het werkveld Gemeenteontwikkeling omvat een breed aspect van de ondersteuning die de VPE geeft aan gemeenten die daar om vragen.

 

Vincentius Vereniging Nederland

De Vincentiusvereniging is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie, die met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening en vanuit het gedachtegoed van Vincentius, een structurele bijdrage wil leveren aan goed leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving.

Het werkveld Gemeenteontwikkeling omvat een breed aspect van de ondersteuning die de VPE geeft aan gemeenten die daar om vragen.

De Vincentiusvereniging is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. We zijn voornamelijk lokaal georganiseerd: midden in en vanuit de gemeenschap. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. Waar mogelijk tracht de Vincentiusvereniging de situatie van de mensen structureel te verbeteren. Vanwege regionale verschillen leggen de afzonderlijke afdelingen in het land eigen accenten in de activiteiten.

Lokaal, landelijk en internationaal werken we nauw samen met organisaties en mensen die eenzelfde doel nastreven; in anderen herkennen we onze drijfveren en wijze van hulp bieden. We steunen derhalve projecten waar ook ter wereld. De Vincentiusvereniging maakt deel uit van de internationale Society of Saint Vincent de Paul die actief is in 148 landen over de hele wereld met bijna een miljoen leden. http://www.vincentiusvereniging.nl/vincenpaul.php

 

Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen.

Lucas 10:33

Deze website is door SchuldHulpMaatje in samenwerking met- en mede mogelijk gemaakt door: